Warning: A non-numeric value encountered in /home/magyshu1/public_html/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5841

Hírlevél 2009/augusztus

TÁJÉKOZTATÓ
a lakásszövetkezetek, társasházak 2008. évi pályázati felhívásra történt pályázataikkal kapcsolatos jelenlegi helyzetről

 

Országos szövetségünket az elmúlt hetekben számos lakásszövetkezet és társasház kereste meg a 2008 évben kiírt önkormányzati minisztériumi pályázatok jelenlegi helyzetével kapcsolatban. Mint ismeretes az önkormányzati miniszter az elmúlt évben három programot írt ki:

  1. az LFP-2008-LA-2 pályázati programot, a továbbiakban: panelprogram
  2. az LFP-2008-LA-7 pályázati programot, a továbbiakban: kéményprogram
  3. az LFP-2008-LA-9 pályázati programot, a továbbiakban: ÖKO-program.

A panelprogramot és a kéményprogramot a tárca 2008. szeptember 30-ai határidővel lezárta, míg az ÖKO-programot többszöri meghosszabbítás után 2009. július 31-ével zárta le a minisztérium.

A kiírt pályázati programokra a várakozástól eltérően mintegy 30 milliárd forint értékben nyújtottak be lakásszövetkezetek, társasházak pályázatokat. A beérkezés és feldolgozás ütemében a pályázatot kiíró tárca minisztere több lépcsőben döntött a pályázatok befogadásáról. A pályázatok kezelésének során ezért lényeges kérdés, hogy az egyes pályázók mikor kaptak miniszteri értesítést  a pályázat befogadásáról és a pályázatban megjelölt összeg vissza nem térítendő támogatásának nyújtásáról, valamint arról, hogy a pályázó szerződést köthet a tárca által megbízott ÉMI Kht.-val, mint pályázatkezelővel.

(Itt jegyezzük meg, hogy a pályázatkezelő ÉMI Kht. neve időközben megváltozott, az új neve és elérhetőségei az alábbiak:
Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.
1113 Budapest, Diószegi út 37.
Levélcím: 1518 Budapest, Pf. 69.
Telefon:+36 (1) 372-6100
Telefax:+36 (1) 386-8794
E-mail: Info@emi.hu)

Ennek megfelelően a kéményprogram és a panelprogram pályázói közül, akik 2008. december 31-ig Gyenesei István miniszter úr aláírásával kaptak értesítést a pályázati támogatás folyósításáról, azok az Önkormányzati Minisztérium lakáscélú költségvetési keretében előirányzott pályázati keretösszeg terhére köthettek, vagy köthetnek szerződést az ÉMI Kft.-vel, mint pályázatkezelővel. Akik még nem kötöttek szerződést, azoknak az alábbi szerződéskötés előtti feltételeket indokolt teljesíteni, és ezen feltételek teljesülése esetén kell keresniük az ÉMI Kft.-t. Amennyiben az önkormányzat a pályázónak vissza nem térítendő támogatást adott, akkor a pályázó kösse meg a szerződést az önkormányzattal, valamint a pályázatban foglalt műszaki tartalmat megvalósító kivitelezői vállalkozói szerződést és ezt követően keresse az ÉMI Kft.-t az Önkormányzati minisztériumi támogatási szerződés megkötése érdekében. Ha a pályázó lakásszövetkezet vagy társasház a saját erőt hitelből kívánja biztosítani, akkor az ÉMI Kft. megkeresése előtt az önkormányzati támogatási aláírt szerződés, illetve vállalkozói szerződés mellett a pályázónak a pénzintézeti aláírt hitelszerződést is meg kell kötnie, azaz csak ezen szerződéskötési kötelezettségek teljesítését követően kerülhet sor a kiíró tárca támogatási szerződésének megkötésére.

Azok a panelprogram pályázók, akik 2009-ben kaptak az önkormányzati miniszter (Varga Zoltán) részéről értesítést pályázati támogatás biztosítására a támogatási szerződést nem az Önkormányzati Minisztérium panelprogram pályázati kerete terhére köthetik meg, hanem a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Zöld Beruházási Rendszer (ZBR) Klímabarát Otthon panelprogram (CO2 értékesítéséből származó bevételi) keretéből. Ennek oka az, hogy a kormány módosította az ENSZ éghajlat változási keretegyezménye és annak Kyotói jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló törvény kormányrendeletét, ami lehetővé teszi, hogy a ZBR program keretén belül az épületenergetikai korszerűsítési beruházások is finanszírozhatók.

Ezen pályázati kört érintő lakásszövetkezetek és társasházak esetében is csak akkor kerülhet sor támogatási szerződés megkötésére, ha a pályázók a pályázat műszaki tartalmát megvalósító vállalkozói szerződést megkötötték, ha önkormányzati támogatásban részesülnek, akkor az önkormányzattal megkötött szerződéssel is rendelkeznek, továbbá ha a sajáterőt hitelből kívánják fedezni, akkor pénzintézeti aláírt hitelszerződéssel is rendelkeznek. Ezen feltételek birtokában kell keresniük a pályázatkezelő ÉMI Kft.-t, aki legkésőbb 2012-ig történő teljesítésre köti meg a támogatási szerződést.

Az Önkormányzati Minisztérium tájékoztatás szerint a KvVM részéről összeállítandó pályázati támogatási szerződés tervezete 2009. augusztus végéig készül el, és csak ezt követően tud az ÉMI Kft. az érintett pályázókkal szerződni. Hangsúlyozni szükséges, hogy az ÉMI Kft. csak a fentiekben már felsorolt, a pályázók által megkötött vállalkozói, önkormányzati és pénzintézeti szerződések birtokában köthet pályázati támogatói szerződést. Ezért szükséges, hogy a pályázók a támogatási szerződéskötés előtt haladéktalanul gondoskodjanak a már ismertetett előzetes szerződések megkötéséről. Az a tény, hogy a vállalkozói szerződésben feltehetőleg a vállalkozó is tudni szeretné az általa elvégzett munka ellenértékének fizetési határidejét, a támogatási szerződés megkötésének szempontjából közömbös és támogatási szerződést ennek megfelelően is csak akkor lehet kötni, ha a pályázat kiíró tisztában van azzal, hogy a pályázó rendelkezik mind a fizetési, mind a pályázati műszaki tartalmat megvalósító feltételekkel, melyek alapján jogosulttá válhat költségvetési támogatás folyósítására. (Miután ellentmondásosnak tűnik, hogy úgy kell szerződnie a pályázónak a vállalkozóval, hogy maga sem tudja a pályázati támogatás folyósításának időpontját, ezért javasoljuk, hogy a pályázó lakásszövetkezet, vagy társasház a vállalkozóval megkötendő szerződésben egy olyan kitételt iktasson be, hogy a vállalkozó és a pályázó által kölcsönösen megállapított kivitelezési határidőt követő vállalkozási díj fizetési határideje akkor válik hatályossá, ha a pályázó a pályázati támogatási szerződést megkötötte és a támogatási szerződésben meghatározott folyósítási időpont a vállalkozási szerződésben kikötött időponttal megegyezik. Eltérő esetben a vállalkozási szerződés fizetési határidővel kapcsolatos kitételeit módosítani szükséges. Ennek a módosításnak a lehetőségét a pályázók jelen esetben nem zárhatják ki.)

Azok a pályázók, akik valamilyen módon miniszteri értesítést nem kaptak, de a tárca honlapján a pályázat befogadásáról értesültek, a pályázati támogatási szerződés megkötése érdekében gondoskodhatnak a szükséges előkészületek megtételéről. Ennek egyetlenegy feltétele van csak, hogy a pályázatkezelő ÉMI Kft.-től olyan értesítés birtokában legyenek, hogy a pályázat, mind tartalmi, mind formai szempontból feldolgozásra került és az megfelelő, elbírálásra a tárcaközi bíráló bizottság elé beterjesztésre került. Az ÉMI Kft. nyilvántartási száma már kellő fogódzkodó ahhoz, hogy a pályázat befogadása sikeres legyen, tekintettel arra, hogy az ÖM részéről több esetben történt nyilatkozat arra vonatkozólag, hogy minden pályázati feltételt sikeresen teljesítő pályázó részére biztosítják a pályázati támogatást. Ezt a tényt a legutóbbi minisztériumi tájékoztatás során a tárca megerősítette.

A pályázók számára a közbeszerzésről szóló változások kedvező helyzetet teremtettek, miután a támogatási feltételek szerint gyakorlatilag nem valósulhat meg olyan eset, hogy a teljes pályázati munka bekerülési összegének 75%-át meghaladó legyen a költségvetési, illetve önkormányzati támogatás együttes összege. Így gyakorlatilag közbeszerzési ügy a pályázatok megvalósítását nem késleltetheti.

Több pályázó is felvetette, hogy a 2008 évben kiírt és arra benyújtott pályázatok megvalósítási összegének költségvetése a 2009. július 1-jétől érvényes új 5%-os ÁFA mérték növekedést nem tartalmazta, így annak pótlólagos forrása gondot okoz. Az Önkormányzati Minisztérium megérti a kérdés felvetését, azonban költségvetési forrásból a megszorító és válságkezelő intézkedések miatt az ily módon előálló forrástöbbletet biztosítani nem tudja. Ugyanakkor a tárca utalt arra, hogy az áfa növekedéssel egyidejűleg a vállalkozói kör foglalkoztatói terheinek csökkentését eredményező intézkedések is elfogadást nyertek, melyek kompenzálhatják az áfa növekedésből származó forráskülönbözetet. Emiatt javasolt a vállalkozói kivitelezői szerződések áttekintése és a pályázók többlet terheinek a vállalkozók irányába történő átterhelése.

Az ÉMI Kft. tájékoztatása szerint a 2008. évi pályázati kiírás során benyújtott panel és kémény pályázatok esetében már nincs hiánypótlásra visszaküldött pályázat, így gyakorlatilag a panel és kémény pályázatok pályázói köre teljes körű és a szerződések megkötése – az egyéb feltételek fennállása esetén – zavartalanul megtörténhet. A 2009. évi ÖKO pályázatok leadása során azonban még számos benyújtott pályázat hiánypótlása folyamatban van. Itt számíthatnak a pályázók késedelmes visszaigazolásra. Az ÖM és az ÉMI Kft. a jövőben tájékoztatja  a pályázókat arról, hogy a tartalmilag és formailag megfelelő pályázatok tárcaközi döntőbizottság elé kerülnek, ez az értesítés azonban nem tekinthető a kiíró tárca pályázati támogatási kötelezettség vállalásának.

Ugyancsak az ÖM részéről hangzott el olyan tájékoztatás is, hogy a 2009. augusztus 1-jétől szeptember 30-i beadási határidőre a KvVM által kiírt pályázati lehetőségre ne nyújtsanak be lakásszövetkezetek és társasházak olyan elkészült pályázatot, melyet a 2008. évi ÖM panel vagy ÖKO program keretében már benyújtottak (ugyanis elvileg a kettős benyújtás lehetősége nem került kizárásra a kiírásokban), mivel a pályázatkezelő ÉMI Kft.-nél ezek összefutnak és ott csak az egyik pályázati lehetőség támogatására lesz mód.

Előkészület történt arra vonatkozólag, hogy mind a panel, mind az ÖKO program pályázati lehetősége – a jelenlegi pályázati kiírási és feldolgozási feltételeit követően – a jövőben folytatódik. A pályázati támogatás forrása azonban még nem dőlt el, lehetséges, hogy az ZBR keretén belül, de az is, hogy a költségvetés lakáscélú előirányzata terhére történik meg a kiírás. A KvVM-nél függetlenül attól, hogy a ZBR terhére e tárcánál került kiírásra épületenergetikai korszerűsítési pályázati felhívás, nem lesz önálló pályázati ügyekkel foglalkozó apparátus. Ezért a pályázatban érdekeltek az Önkormányzati Minisztérium Lakásügyi Főosztályánál vagy az ÉMI Kft.-nél érdeklődhetnek benyújtott pályázataik ügyében. A LOSZ továbbra is megtesz mindent annak érdekében, hogy a pályázatot benyújtók kérdéseire, illetőleg felmerült gondjaik megoldására kellő segítséget kapjanak.

LOSZ titkárság

 

Farkas Tamás – elnök
Sánta Józsefné – irodavezető
1146 Budapest, Hermina út 57.
Telefon: 36 1 331-1313, Fax: 36 1 331-1396
e-mail: losz@losz.hu, hulosz@losz.hu
internet: www.losz.hu
 

Budapest, 2009. augusztus 14.