Warning: A non-numeric value encountered in /home/magyshu1/public_html/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5841

Céljaink

Stratégia, taktika, jövőkép, elvárások
 

A Magyar Ingatlanszakmai Szervezetek Országos Szövetségének (lényegileg az Ingatlanfórum jogutódjának), rövidített nevén a Magyar Ingatlan Tanácsnak (MIT) alapvető célkitűzései között az első helyen szerepel a kamarai törvény kiharcolása. A továbbiakban a Magyar Ingatlanszakmai Szervezetek Országos Szövetsége (MIT) fogalom alatt az országos kamara, távlatilag (átalakulással, a teljes kiépülésnél) a megyei kamarák és a szakmai tagozatok együttműködő rendszerét értjük. A Magyar Ingatlanszakmai Szervezetek Országos Szövetsége (MIT) egyesületi formában kíván működni a Magyar Ingatlankamara megalakulásáig. A Magyar Ingatlanszakmai Szervezetek Országos Szövetséget az Alapító Szervezetek (ld. tagjaink) hozzák létre oly módon, hogy az Alapító Szervezetek megtartják szervezeti önállóságukat a korábbi ügyeik megvalósításában. A szervezet életében egyenrangú partnerekként vesznek részt, egyenként 3 fős delegált küldöttekkel, ők alkotják a közgyűlést. A MIT-et a szervezetek elnökeiből kialakított 5 tagú elnökség irányítja, egy főtitkárral, három állandó bizottsággal és számos szakértővel  – a tagszervezetek elnökei közül  –, akik  az elnökségi üléseknek állandó meghívottjai.

A 2005. megalakult Magyar Ingatlan Tanács több mint egy évtizedes működése során az ingatlanszakma iparágait összefogó, a szakmai érdekképviseleti szervezetek programjait koordináló, érdekeit egyeztető és azokat képviselő grémiummá vált. MIT tagságához mára a szakmai érdekképviseletek túlnyomó része csatlakozott, mely számos partnerszervezettel szoros kapcsolatot ápol, és jelentős szerepet tölt be a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, illetve a Vállalkozók Országos Szövetségén belül. Kikérik véleményét a kormányzati szervek az ingatlanszakmai tevékenység szabályozására vonatkozó törvények, rendelkezések előkészítésében, illetve véleményezésében.

A MIT küldetésének tartja az EU országokban elért ingatlanszabályozási sztenderdek átvételét és honosítását annak érdekében, hogy mind hazánkban, mind közép-kelet európai térségben egyenértékűvé váljon az ingatlanszakma kompetenciája az EU országokkal, illetve az, hogy az EU előírásai, irányelvei kompatibilitása biztosítható legyen a nemzetgazdaságok szakmai tevékenységének szabályozásában.

A MIT különös figyelmet fordít az ingatlan tevékenységet ellátó mikró és kisvállalkozások fejlesztésére és ennek érdekében a Vállalkozások Országos Szövetsége keretében a hazai régiók számára tanácsadást nyújt a nemzetközi szinten is élenjáró építőipari technológiák elterjesztésében és az innovációk bevezetésében. Ezen belül kiemelten fontosnak tartja a klímahatások és az ingatlanok környezetszennyezésének a csökkentését és az energiahatékonyságot biztosító szemlélet kialakításához szükséges paradigma változások késztetését.

A Magyar Ingatlan Tanács működése során megvalósítja azt a küldetését, hogy a civil társadalom egészét érintő nemzeti lakhatási politikában biztosítsa a polgárok beleszólását, az életformájukat és életminőségüket meghatározó városépítési, városrendezési, ingatlanfejlesztési kormányzati célkitűzésekbe. Fő célként biztosítani kívánja az „EU fenntartható fejlődés” illetve „ökológiai lábnyom” irányelvei alapján az „élhető városok”, „smart” ingatlanok megvalósítását. Ennek érdekében a MIT presztízs és referenciaként létrehozta Magyarországon az Első Magyar Bérlakásépítő Klasztert, amely az új eladásra, vagy bérbeadásra tervezett projektek előkészítésénél nagy súlyt helyez az ingatlan működtetése során felmerülő költségek optimalizálására, beleértve az élettartam alatt szükséges ingatlanjavítási és felújítási munkákat is.

A MIT kiemelten fontos feladatának tartja a magyar műemlékkincs, a világörökség és a történelmi házak műszaki állagának megőrzését és a kor jellegzetességei megőrzését biztosító felújítási munkák elvégzését. Nagy súlyt helyez továbbá arra, hogy az ingatlanok fejlesztésénél, illetve a felújításánál a polgárok igényének megfelelő közösségi funkciókat biztosító épületrészek is kialakításra kerüljenek. Ennek jó példája a szigetszentmiklósi építési-felújítási projekt, amely az energia-hatékonyság, környezettudatosság mellett biztosítja a polgárok közösségi programjaik lebonyolításához szükséges közös helyiségeket, illetve a sport és szabadidős tevékenység feltételeit.

Fontos küldetésünk az ingatlanközvetítő szakma elismert, magas színvonalra emelése. A szakmai etikusság vizsgálata, az ingatlanközvetítők informálása a jogszabályi változásokról, az új trendekről. Oktatások szervezése és az Ingatlanközvetítői Kamara előkészítése és elfogadtattatása.

A MIT küldetését összefoglalva úgy jellemezhetjük, hogy az ingatlan szakmapolitikai céljaként lehetővé tegye a magyar ingatlanpolitikai célkitűzések integrációját EU polgári társadalomba oly módon, hogy a magyar állampolgárok lakhatási színvonala felzárkózhasson az unió fejlettebb országai színvonalához.

 
A MIT stratégiai programja

(Vázlatterv)

I. Szakasz – A MIT szerepe és feladatai
1. KÜLDETÉS
2. JÖVŐKÉP
3. CÉLOK ÉS ESZKÖZÖK (ezek kimunkálása lehet a feladat)
4. STRATÉGIAI PROGRAM (ennek váza megvan)

II. Szakasz – Végrehajtás
5. OPERATÍV PROGRAMOK (ezen is lehet már most gondolkodni)
6. INTÉZKEDÉSI TERV (ez az előzőek függvénye)

 
I. A MIT szerepe és feladatai

Értelmezés: A MIT alatt az országos kamarának és a megyei kamaráknak, továbbá a szakmai tagozatoknak az Egyesületként működő előszervezeteit értjük.

 
1. KÜLDETÉS

Érdekérvényesítés: A MIT a társadalom érdekeivel összhangban, a hazai és a nemzetközi téren egyaránt képviseli és védi az alábbi szakterületen dolgozó magyar ingatlanosok érdekeit:
a.) ingatlanközvetítés;
b.) ingatlanforgalmazás, ingatlanfejlesztés;
c.) ingatlanértékelők, értékbecslők;
d.) ingatlankezelés, -gazdálkodás, társasházkezelés, városmenedzserség, Facility Management.

Önkormányzati igazgatás: önkormányzati hatáskörben ellátja az ingatlanszakmai tevékenység igazgatási feladatait.

Szakmai partnerség: szakmai kérdésekben a kamara állásfoglalásaival elősegíti a közvélemény és a társadalom pártatlan, felelős tájékoztatását.

FONTOS: A MIT és a magyar társadalom viszonyát a „Küldetés”-ben fogalmazzuk meg. Valós érdekérvényesítés erős önigazgatási jogosítványokkal végezhető. A szakma és a társadalom viszonyában a MIT arra törekszik, hogy az általa felelősséggel megfogalmazott állásfoglalások minden magyar állampolgár és a politikai hatalom számára megbízható tájékozódási forrásként szolgáljanak.

 
JÖVŐKÉP – ELVÁRÁSOK

A Magyar Ingatlanszakmai Szervezetek Országos Szövetségével szemben támasztott elvárások teljesítése az alábbi jövőképet vázolhatja fel:

 • A MIT mielőbbi átalakulását követően a kamara az államigazgatási szervezetektől fokozatosan átveszi azokat a jogosítványokat, amelyek a szakmai tevékenység szabályozásához, a jogosítványok elbíráláshoz és kiadásához, valamint a jogszerűen végzett tevékenység ellenőrzéséhez szükségesek. Az átvett feladatok elvégzéséhez szükséges forrásokat a költségvetés a kamara rendelkezésére bocsátja;
 • A kamara érvényesíti tagjainak érdekeit az ingatlanos tevékenység szabályozásában, a teljes tevékenységi folyamat ellenőrzésében és a megfelelő díjazás ellenében végzett munkafeltételek javításában;
 • A hazai és nemzetközi versenyben védi és érvényesíti tagjainak érdekeit;
 • A kamara a magyar ingatlanosok reprezentatív szakmai önigazgatási szervezeteként működik, amely távlatilag minden ingatlanos képviseletét tekinti céljának;
 • Érdekvédelmi és kommunikációs tevékenységével megteremti, megszilárdítja, és az eddig jogosan bírált gyakorlatot megszüntetve helyreállítja a magyar ingatlanosok szakmai, társadalmi elismertségét;
 • A fenntartható fejlődés követelményeivel összhangban törekszik arra, hogy a szakmai fejlődéssel kapcsolatos közgondolkodás alakítója és megkerülhetetlen véleményformálója legyen;
 • A felsőoktatási reformba bevont partnerként elősegíti az egyetemi és főiskolai oktatási program és a gyakorlati foglalkoztatási igények összhangját;
 • Következetes eljárási rendjével megfelelő jogi és szakmai környezetet teremt a törvényes működésbe vetett bizalom helyreállításához és erősödéséhez.

FONTOS: Az előszóban kiemelt elvárások teljesítése egyrészről az Ingatlankamara működési eredményességének fontos értékmérője lesz. Másrészről viszont az elvárások teljesítéséhez tagjaink és a társ szakmai szervezetek részéről kompromisszumra, kész együttműködésére, a jelenleg államigazgatási hatáskörben gyakorolt jogosítványok önigazgatási hatáskörbe történő átengedésére is szükség van.

 
A Magyar Ingatlanszakmai Szervezetek Országos Szövetség küldetése:

A MIT elsősorban a tagjai közé került ingatlanos szakemberek támogatását, piacvédelmét és az ügyfelek korrekt kiszolgálását tekinti fő céljának. Azaz alapvetően piacvédelmi céllal alakult meg, amely az alábbi célrendszer elemei révén valósul meg:

 • – Az ingatlan szakma hazai és külföldi módszereinek elemzése, közös fellépés és eljárások kidolgozása a szekciók szakmai     önállóságának megtartása mellett.
 • – Az ingatlan közvetítés eszközeinek és hatásának elemzése.
 • – Az ingatlan szakma rendezett hazai működésének, jó hírnevének elfogadtatásának, elismertségének megteremtése,      fenntartása, fejlesztése.
 • – Rendszeres jó kapcsolatok kialakítása a magyar gazdasági élet szereplőivel, a társszakmák képviseleti szerveivel, a    sajtóval, a kormányzati tényezőkkel, a szakmához kapcsolódó hatóságokkal és egyéb szervezetekkel.
 • – Nemzetközi kapcsolatok felvétele, ápolása, fejlesztése, tapasztalatcserék elősegítése, ismeretanyag bővítése.
 • – Az egyesület tagjai részére a folyamatos szakmai fejlődés elősegítése, eseti szervezett oktatással, konferenciák megszervezésével.
 • – A tagok szakmai képviselete itthon és külföldön.
 • – Működésével hatékonyan támogassa a magyar gazdaság fejlődését.

E célok érdekében felvállalja, hogy

 • rendezvényeket,
 • szakmai foglalkozásokat,
 • áru és szolgáltatás bemutatókat,
 • szakmai tanfolyamokat, továbbképzéseket,
 • konferenciákat,
 • klubnapokat,
 • egyéb rendezvényeket szervez és bonyolít,

valamint

 • kommunikációs rendszert,
 • levelezőlistát,
 • honlapot is biztosít a tagok által egyénien alkalmazott informatikai rendszereken túl.

Etikai Kódex formájában szabályozza tagjai egymás közti, valamint az ügyfelekkel szembeni elvárható és követendő magatartási szabályait.

 
A fenti célok megvalósítása érdekében:

 • Az Országgyűlésnek – a hazai hagyományokat és a fejlett demokráciák gyakorlatát követve – a környezet alakítása, fejlesztése és védelme szempontjából meghatározó ingatlanközvetítők, ingatlanfejlesztők, ingatlanértékelők, ingatlangazdálkodók (társasházkezelők, városmenedzserek, FM, Vagyonkezelők) tevékenységének jelentőségét elismerve, a szakmai és etikai elvek érvényesítéséhez szükséges szakmai önigazgatást támogatva, a következő törvényt kell megalkotnia.
 • A törvény célja legyen, hogy az ingatlanszakma valamennyi szegmensében a közvetítői, fejlesztői és szakértői tevékenység gyakorlásának engedélyezését és felügyeletét az államigazgatástól a szakma önkormányzatával működő, demokratikusan választott köztestület vegye át.
 • Azért köztestületi hatáskörrel működő egyéni tagságon alapuló hivatásrendi kamarát preferálunk, mert jellemző, hogy:
 • – a tevékenységet a szakember (pl. közvetítő, fejlesztő, tanácsadó, értékelő, kezelő, gazdálkodó) alapvetően maga végzi, eredményét személyes képessége, munkája határozza meg;
 • – a megbízó és a szakember között bizalmi viszony szükségeltetik;
 • – a tevékenység jelentős élet- és vagyonbiztonsági, környezeti, erkölcsi, anyagi, illetve kulturális értékeket érint.
 • Ezek az ismérvek igen jellemzőek a közvetítői, fejlesztői, tanácsadói, értékelői, kezelői, gazdálkodói, illetve szakértői feladatokra, ezért is javasoljuk, hogy a fentebb felsorolt szakmák esetén a jogszabály a szakmai jogosultságot külön feltételekhez és névjegyzékbe vételhez kötve tegye engedélyezhetővé.
 • A feltételrendszer meghatározását, valamint a jogosultság elbírálását és hiteles névjegyzék vezetését a törvény utalja kamarai körbe, az ilyen tevékenységet végzők etikai felügyeletével együtt.
 • Megítélésünk szerint ez utóbbi azonban úgy látható el hatékonyan, ha jogosultsággal csak kamarai tag rendelkezhet, vagyis a tagság ebben a kontextusban kötelező.
 • Maga a kamarai tagság alanyi jog, vagyis aki a tagság törvényes feltételeinek megfelel, azt fel kell venni.
 • A törvény további célja legyen a közérdek, a társadalom megvédése a színvonal alatti vagy etikátlan ingatlanszakmai tevékenységektől. Ennek eszköze a kamara feljogosítása etikai kódex és ingatlanszakmai díjszabás megalkotására.
 • A törvény adjon lehetőséget a kamarának, hogy védje és képviselje tagjainak szakmai érdekeit a jogszabályalkotásban az igazgatási, az önkormányzati és az igazságszolgáltatási szervek előtt.
 • A törvény jelentős részének a kamara önkormányzati, önigazgatási szervezetét, módszereit, törvényességi felügyeletének szabályozását kellene tartalmaznia, abból az elvből kiindulva, hogy az önigazgatás – a döntéshozók szakmai és helyi ismereteinél fogva – hatékonyabb, mint az állami irányítás.
 • A törvény átmeneti rendelkezései ismerjék el – a törvény hatályba lépésével – a kamarai tagságra nem jogosultak korábbi (1989-95-ig képzettek), az ingatlanszakmai végzettségek és a szakértői engedélyek kamarai névjegyzékbe vételét -megfelelő szakmai és etikai felügyelet mellett – s ez által, mint szerzett jogoknak a gyakorlását további 360 napig. Rendelje el továbbá, hogy a jogosultság elbírálására a korábbi jogszabályokban megjelölteken túl a törvény hatályba lépésétől az Ingatlankamarát kelljen érteni.
 • Összefoglalva: tudjuk, hogy az Európai Közösséghez való közeledés elősegíti a képviselők körében a törvény megalkotását és az ingatlanos szakma érdekeinek a társadalom egyre szélesebb köreiben történő kamarai képviseletének elfogadását, valamint az államigazgatástól átvett feladatok ellátásához szükséges anyagi támogatás biztosítását, nem kizárva, hogy szakszerű törvényalkotás mellett az így létrehozott Kamara nettó befizetővé válhat!
 • Így a tisztújító közgyűlésünket követően, a megvalósítás egyik állomásának tekintjük az eddig különböző kormány szinteken aláírt szerződéseinket, a rokon- és társszakmákkal kötött együttműködési dokumentumainkat, de legfőképpen ilyennek tartjuk a VOSZ-szal és az építő-, építőanyag-iparral továbbá a BUdapesti Kereskedelmi és Ipar Kamarával kötött Stratégiai Együttműködést!
 • Amelyektől egyrészt azt várjuk, hogy a társadalom érdekében legyen az ágazatnak megvalósítható stratégiai fejlesztési koncepciója, ennek megvalósulásaként sok embernek munkája, míg az ingatlanszakma gyakorlóinak egyéni tagságon alapuló, hivatásrendi kamarája.

 
Budapest, 2012. december 29.

Sztranyák József
MIT Elnök